Search form

Lukas 9:46

46Wén i no sébaan fuweh, ménséédél i de kuyugén ké ati isuwe bero toow gérotor.