Search form

Lukas 9:48

48Atin bénréhén bero mano, “Fiyon atiy étéwe témayakuf bé ngae loo bé ni sabaf bé kéunur ne Begén, tayakufé no so Begén. Brab atiy témayakufe Begén, tayakufé no soy Tuluse ménféuwit Begén. Non atiy toowe térifantad bé begome, beeney toowe gérotor.”