Search form

Lukas 9:55

55Endob séménling i Jesuse atin génléén bero.