Search form

Lukas 9:59

59Atin bénréhén dob ségiyowe étéw mano, “Furay go Begén.”

Endob séménumbul i ni étéw mano, “Kadnan, tungkasém na begén métah mangéy lémbéng bé boh guwe.”