Search form

Lukas 9:61

61Wén man i ségiyowe étéw ménbéréh mano, “Kadnan, modoru Beem. Endob tungkasénu na mangéy mégétaw dob de lukés gu.”