Search form

Lukas 9:62

62Séménumbul i Jesuse mano, “Enda i ségétéw étéw démadu atin séméling. Loo so bé de kuyug gu. Buluk séméling ro, énda métoror ro ké féguléwoy Tuluse bero.”