Search form

Markos 1:14

I kéféganay i galbék Jesuse dob Galilea

14Amun ménférisunén i Juane, ménséfule i Jesuse mangéy Galilea, brab nuretén i Fiyowe Uret tidéw dob Tuluse.