Search form

Markos 10

Fantag bé késégélake

1Tidéw béno, ménagéw i Jesuse tidéw Kafernaum mangéy dob sakuf i dakéle ingéd Judea brab dob difar i wayége Jordan. Atin diyo médooy de ménangéy sélimud man dob Beene. Atin ténoroén bero loo bé adat ne.

2Atin wén i de Fariseo ménangéy dob Jesuse inok téngkadé ro inok gébérého noy békéne katabuwan. Mélaw fénénginsaa ro maro, “Aw fakay dob kitab tome ké i lagéye gélaké noy bawag ne?”

3Atin séménumbul i Jesuse mano, “Ati sugu Moisese dob kitabe fantag bé késégélake?”

4Atin séménumbul i de Fariseo maro, “Ténungkas Moisesey lagéye gémélak bé bawag ne amuk irayén i sulate bé késégélake.”

5Endob ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “I funa Moisese ténungkasén begom ségélak non métégas i de atur gom. 6Endob dob féganayo bé kélimbage bé kéilawane, rénigoy Tulusey ségétéwe lagéy brab ségétéwe libun. 7Atin been i niy funay lagéye tagaké noy abay ne brab idéng ne atin sétafik bé bawag ne. 8Atin i ruwowe ni gétéw waléy sébaan. Mélaw éndaén ruwo ro gétéw, éndob ségétéw saén. 9Mélaw buluy fénwaléy i Tuluse sébaan, énda fakayén séfériyaséy étéwe.”

10Atin i de kuyug Jesus, amun ménule ro ménahur ro dob lawie bero Jesuse, ménénginsa ro dob Beene fantag bé késégélake. 11Atin séménumbul mano, “Fiyon atiy lagéye gémélak bé bawag ne atin mawag man ségiyo libun, léménamfa, brab ménsala dob sunguwe bawagén. 12Atin amuk wén i libun génlakén i bawag ne atin mawag ségiyo lagéy, léménamfa.”

13Wén i no sébaan fuweh, wén i do étéw nuwit roy de nga ro dob Jesuse inok féfiyoné no bero. Endob i de kuyugén génlé roy de étéw ni, non marok énda fiyo no ké félugotén i Maistérowe. 14Endob amun énggito noy rénigoy de kuyugén, ménkérit i Jesuse. Atin ménbéréh dob de kuyugén mano, “Fédaya gom i de nga mangéy dob Begéne. Brab kagom alangén bero non i de étéw sémarig loo bé késarig i de ni nga, féguléwoy Tuluse bero. 15Béréhé ku begom i toowe, buluk i késarig i ségétéwe békén loo bé késarig i ngae, énda féguléwoy Tuluse de.” 16Tidéw béno, sénfifi noy de nga brab ténégé noy de uléw ro féfiyoné no bero.

I kawasawe étéw

17Atin amun i ro Jesuse méntaus ro magéw, wén i ségétéwe lagéy ménséfégéta mangéy dob Jesuse brab ménlingkuwéd dob adafa nuwe. Atin ménénginsa mano, “Fiyo Maistéro, ati rigoné kuwe inok gédoté kuy umule magufusa?”

18Séménumbul i Jesuse mano, “Sedek fédawété mo Begén fiyo? Enda i ségiyo fiyo saliyu saén bé Tuluse. 19Gétiga moy de sugu. Kago méméléhu, kago lémamfa, kago ménakaw, kago uretén i dumo muwe bé békéne toow, kago lémiful, brab fégadata moy boh me brab idéng me.”

20Séménumbul i lagéye ni mano, “Maistéro, i kéluhanay de ni nodoro ku tidéw féganay klohu de séna.”

21Atin ténéngténg Jesuse brab ménimu de. Atin ménbéréh mano, “Sébaan i kulange beem. Ule go brab fébéléyém i kéluhanay éntingayéne kaam atin irayém i kurtae dob de méskinan. Atin mélaw kawasa go moso dob lawayo. Tidéw béno, énggonén, odor go Begén.” 22Amun énggélingooy étéwe niy ni, énggiton ménwaléy tete i fédéw ne. Atin ménagéw loo bé nan, non toow fo kawasa.

23Tidéw béno, i Jesuse méniling-iling dob de kuyugén brab ménbéréh dob berowe mano, “Toow fo mérégén i kéahur i de kawasa dob kéféguléw i Tuluse.”

24Atin i de kuyugén ménggaif ro bé ni bénréh Jesuse. Gido loo, féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Do kuyug gu, toow fo mérégén i kéahure dob kéféguléw i Tuluse. 25Mas na mélémuy kéahur i dakéle ayam dob tosong i darume bé ségétéwe étéw kawasa dob kéféguléw i Tuluse.”

26Tidéw béno, ménumanan i kégaif i de kuyugén brab ménsébéréh ro maro, “Ati mélaw i de fakay méfukas?”

27Atin ténéngténg Jesuse bero brab séménumbul mano, “Amuk dob rigonéy kéilawane saén, énda fo fakayén. Endob i Tuluse gérigono no, non fakay gérigonoy Tulusey kéluhanane.”

28Tidéw béno, ménbéréh i Pedrowe mano, “Ténagak gey i kéluhanane atin ménfuray gey Beem.”

29Atin bang Jesuse, “Béréhé ku begom i toowe, i ségétéwe témagak bé lawi ne, taloo no de dumo no sétiman idéng, taloo no do lukésén, taloo no do ngaén, taloo no fantadén inok ureté noy Fiyowe Uret fantag bé Begéne, 30gégédot toow na fo médoo bé de ni do gai. Gégédot mératuh takéf bé de lawi, brab dumo no sétiman idéng, brab do lukésén, brab do ngaén, brab do fantadén. Atin saliyu na bé nan, gédoté noy umule magufusa dob de gai moso. Endob amuk dini séna, férasayén sabaf bé Fiyowe Uret. 31Endob i de médoo do énggéétah béleewe ni, do géfuray moso. Atin i de médoo do énggéfuray béleewe, waléy do géétah moso.”

Nuret Jesusey fantage bé kéléhu ne

32Atin i Jesuse beroy de kuyugén, amun diyo ro dob aguwone mangéy dob Jerusalem, ménagéw i Jesuse dob métah ruwe. Atin ménggaif i de kuyugén brab ménggilak i de ménfuray bero, non magéw ro mangéy dob Jerusalem. Atin i Jesuse nuwitén man i de folo bra ruwo gétéw do kuyugén, inok sébero-bero saén, brab bénréhén beroy ati mérigowe moso dob Beene. 33Ménbéréh mano, “Fégélingo gom, mangéy tom Jerusalem. Diyo, i Begéne, sani Nga i Kéilawane, irayu dob de odoroy de fadi brab dob de témoro bé kitabe. Atin kukumé ro Begén méléhu. Tidéw béno, atéé ro Begén dob de békén Judio. 34Atin i de békén Judio, diyangkaé ro Begén, brab duraa ro Begén, brab badasé ro Begén, brab féléhué ro Begén. Endob amuk méifus i téléwe gétérésangan, tébuleu.”

I ongoté ro Santiagowe brab Juane

35Tidéw béno, i Santiagowe brab Juane, sani de nga Sebedeo, téningé roy Jesuse. Atin ménbéréh ro maro, “Maistéro, wén i ongoté keye dob Beeme rigoné mo.”

36Atin bang Jesuse, “Ati kétaya kome rigoné ku begom?”

37Atin séménumbul ro maro, “Amuk Beem i méguléwe moso brab mésar go dob saray méguléwe, tungkasém so begey mésar dob sékulo muwe ségétéw i fingée dob kuwono muwe brab ségétéw i fingée dob biwong me.”

38Endob ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “Enda gétiga kom i ongoté kome. Aw gagané kom i de émfasang mérigo dob Begéne séko? Aw gagané kom i kéléhue loo bé mérigowe dob Begéne?”

39Atin séménumbul ro maro, “Hoo, gagané key.”

Atin bang Jesuse bero, “Toow, mérasayu fo séko toow, atin mérasay gom so. Atin féléhuénu, atin féléhuén gom so. 40Endob békén Begén i mémilie bé ati mésare fingé dob kuwono kuwe taloo no fingé dob biwong guwe. I de ni saran kay de étéw fénémili i Abay guwe Tulus mésar diyo.”

41Atin i de folo gétéw dumo do kuyugén, amun énggélingoo roy ni ongoté ro Santiagowe brab Juane, ménkérit ro bero. 42Mélaw ténawag Jesusey kéluhana ruwe inok sélimud ro, brab ménbéréh dob berowe mano, “Gétiga kom i de étéw kun odoron, wén i atura ro bé de étéw brab méguléwon bero. 43Endob békén loo bé niy begome. Amuk wén i ségétéw begom méuyot waléy odoron, fatut waléy sugu-suguéy kéluhanay de dumo no. 44Atin amuk wén i ségétéw begom méuyot waléy gérotor, fatut térifantad. 45Non fiyon i Begéne sani Nga i Kéilawane, énda ménangéyu dini inok wén i do sugu-sugué ku. Yamula ménangéyu dob duniyae ni inok waléyu sugu-suguén brab inok iray guy umul guwe fégéfukas bé médoowe étéw dob de sala ro.”

Nuwa Jesusey langaféne

46Atin énggumah i ro Jesuse dob ingéde Jeriko. Atin amun méntaus ro ménagéw tidéw diyo beroy dakéle do ménlimud étéw, ténaraa roy ségétéwe étéw langafén ménsar dob doror i aguwone mongot limus. I dawét ne Bartimeo, nga Timeo. 47Atin amun énggélingoo noy Been i Jesuse tidéw Nasaret témara, téménawag métanug mano, “Jesus, séfu Datu Dabid, fégédaw go begén!”

48Médooy de étéw génlé ro maro, “Kago selekén!” Endob taus so mékes toow na fo métanug mano, “Séfu Datu Dabid, fégédaw go begén!”

49Atin téménrén i Jesuse brab ménbéréh mano, “Tawag gom i étéwa nan.”

Mélaw ménbéréh ro dob langaféne ni maro, “Oror go! Tindég go non tawagé Jesuse beem.”

50Mélaw kénda noy géruwowe lafin bé kégal ne brab ménagayas téménindég brab ménagéw mangéy dob Jesuse.

51Atin fénénginsaa Jesuse mano, “Ati kétaya muwe rigoné ku dob beeme?”

Séménumbul i langaféne ni mano, “Maistéro, méuyotu ké gégitowu damén.”

52Atin ménbéréh i Jesus mano, “I kéféginugut mey funa muwe ménadi-adi. Na, ule gon.” Sonom béno, énggégito nén i lagéye ni, atin ménfuray bé Jesuse dob aguwone.