Search form

Markos 10:11

11Atin séménumbul mano, “Fiyon atiy lagéye gémélak bé bawag ne atin mawag man ségiyo libun, léménamfa, brab ménsala dob sunguwe bawagén.