Search form

Markos 10:14

14Endob amun énggito noy rénigoy de kuyugén, ménkérit i Jesuse. Atin ménbéréh dob de kuyugén mano, “Fédaya gom i de nga mangéy dob Begéne. Brab kagom alangén bero non i de étéw sémarig loo bé késarig i de ni nga, féguléwoy Tuluse bero.