Search form

Markos 10:17

I kawasawe étéw

17Atin amun i ro Jesuse méntaus ro magéw, wén i ségétéwe lagéy ménséfégéta mangéy dob Jesuse brab ménlingkuwéd dob adafa nuwe. Atin ménénginsa mano, “Fiyo Maistéro, ati rigoné kuwe inok gédoté kuy umule magufusa?”