Search form

Markos 10:23

23Tidéw béno, i Jesuse méniling-iling dob de kuyugén brab ménbéréh dob berowe mano, “Toow fo mérégén i kéahur i de kawasa dob kéféguléw i Tuluse.”