Search form

Markos 10:37

37Atin séménumbul ro maro, “Amuk Beem i méguléwe moso brab mésar go dob saray méguléwe, tungkasém so begey mésar dob sékulo muwe ségétéw i fingée dob kuwono muwe brab ségétéw i fingée dob biwong me.”