Search form

Markos 10:51

51Atin fénénginsaa Jesuse mano, “Ati kétaya muwe rigoné ku dob beeme?”

Séménumbul i langaféne ni mano, “Maistéro, méuyotu ké gégitowu damén.”