Search form

Markos 10:52

52Atin ménbéréh i Jesus mano, “I kéféginugut mey funa muwe ménadi-adi. Na, ule gon.” Sonom béno, énggégito nén i lagéye ni, atin ménfuray bé Jesuse dob aguwone.