Search form

Markos 11

I kéahur Jesuse dob Jerusalem

1Amun i Jesuse brab de kuyugén gédét ron dob ingéde Jerusalem, énggégumah ro dob sébaane tuduk féndawét Olibo, gédét dob de ingéd féndawét Betfage brab Betania. Atin sénugu Jesusey ruwowe gétéw bé de kuyugén inok métah ro magéw. 2Atin ménbéréh dob berowe mano, “Taus gom agéw mangéy dob nan ingéd gésaréwo kom. Buluk gégumah gom diyo, gito gom i natiwe kuda nikét, énda sénay énggékuda de. Ukoh gom brab uwit gom dini. 3Buluk wén i ménginsa dob begome, ‘Sedek rigoné kom i ni?’ béréh gom de, ‘Kailangay Kadna tome, atin féséfuleén so magad.’ ”

4Mélaw ménagéw ro brab énggito roy natiwe ni kuda dob no ingéd, diyo dob aguwone nikét dob béngaway sébaane lawi. Amun nukoh ron, 5i de étéw diyo ménénginsa ro maro, “Sedek ukohé kom i kudaa nan?”

6Atin séménumbul ro loo bé kébéréh Jesuse de bero. Mélaw fénagéw i de étéw bero muwit bé natiwe ni kuda. 7Atin nuwit ro mangéy dob Jesuse. Brab namféno ro bé de kégal ro. Atin kénudaa Jesuse. 8Atin médooy de étéw bénékah roy de dumo bé de kégal ro dob aguwo Jesuse fégito roy kébasana ruwe de. Atin wén soy de étéw bénékah roy de daun kénléng ro dob de kayéw dob de safad. 9Atin i de méntah do étéw brab de ménfuray, ménkes ro maro, “Dayéwé tom i Tuluse! Féfiyonéy Tuluse damén i ni étéw gégumah tidéw dob Kadnane. 10Féfiyonéy Tuluse damén i kéféguléw ne émfétaus bé kéféguléw i séfu tome Datu Dabid. Dayéwé tom i Tuluse!”

11Atin méntaus i ro Jesuse mangéy Jerusalem. Amun énggumah ro diyo, ménangéy i Jesuse dob lawi i Tuluse. Atin amun énggilidén ténéngténgén i kéluhanay de languntaman diyo, ménsut atin ménséfule mangéy Betania beroy de folo bra ruwo gétéw kuyugén, non témégénén.

12Atin dob sébaane de fuweh, bé lala ruwe magéw tidéw Betania mangéy Jerusalem, mélayaf i Jesuse. 13Atin énggékulaya no tidéw mérayu i kayéwe féndawét igos méramfung i dau nuwe. Mélaw nangéyén lénangu kinok wén i onokén. Endob amun énggumah, énda i ségiyo énggito no saliyu bé de dau no, non békén séna gaiy no do kayéw igos mégonok. 14Atin ménbéréh dob ni kayéw mano, “Tidéw béleewe ni, éndaén i géama bé onok me féruman.” Atin énggélingooy de kuyugén.

Dénédél Jesusey de démagang dob lawi i Tuluse

15Amun énggumah i ro Jesuse dob Jerusalem, méntaus so dob lawi i Tuluse. Amun ménahur, dénédélén i de étéw démagang brab do méléy-méléy diyo. Atin bénluweén i de ahayay de lémuluk kurta brab ténuwarén i de saray de émfébéléy do fégétulak do marafati. 16Atin énda fédayaé no de ké wén i étéw muwit do éntingayén témara dob fésayaway lawi i Tuluse ni. 17Atin ténoroén i de étéw mano, “Ménsulat dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I lawi guwe, fédawétén lawi gonon démasal kay kéluhanay de étéw.’ Endob fénwaléy gom lawi i de ménakaw.”

18Atin i de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabe énggélingoo roy ni. Mélaw sénalikél roy fiyowe kéféléhu ro de. Non ménggilak ro bé Jesuse non ménggaif i de ni médoo do étéw bé kétoro ne.

19Atin amun sémingkufén, méntékédan i Jesuse brab de kuyugén tidéw dob Jerusalem.

20Atin bé géfuwéne de, bé lala ruwe magéw dob aguwone, énggito roy kayéwo no féndawét igos ménggangu taman dob de darirén. 21Atin i Pedrowe, énggétédémo noy ati ménrigowe. Mélaw ménbéréh dob Jesuse mano, “Maistéro, téngténgém. I kayéwo diyo fénémulaém, ménggangu.”

22Atin bang Jesuse, “Sarig gom dob Tuluse. 23Béréhé ku begom i toowe, fiyon udenén méréhon bé tuduke ni mano, ‘Angéy go dob dogote’, atin énda ruwo-ruwoy fédéw ne, éndob méginugut bé kébéréh ne méagéwon, méagéwon ba. 24Mélaw béréhé ku begom, fiyon udenén ongoté kom ké démasal gom, féginugut gom bé gédoté kom, atin gédoté kom ba. 25Atin amuk démasal gom, fésagada kom i étéwe ménsala dob begome, inok i Abay gome Tulus fésagada no soy de sala gom. 26Non amuk énda fésagada kom i de dumo gom, i Abay gome dob lawayo, énda so mon fésagada no begom bé de sala gom.”

27Atin ménséfule man i ro Jesuse dob Jerusalem. Atin amun diyo séménugud i Jesuse dob lawi i Tuluse, i de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabe brab de odoroy de Judio, ménfégédét ro dob Jesuse. 28Atin fénénginsaa ro maro, “Béréhém begey ké ati atura muwe rémigo bé de ni? Ati méniraye Beem kuwagib?”

29Sénumbulo Jesuse bero mano, “Sémuliu ménginsa dob begome. Amuk sémumbul gom, sémumbulu so ké ati tidéwoy kuwagib guwe rémigo bé de ni. 30Béréh gom Begén, ati séménugue bé Juane inok mautis, Tulus loo ké étéw saén?”

31Atin i de odoroy de Judio séédél ro maro, “Amuk béréhé tom ‘Tidéw dob Tuluse’, fénginsaa no betom ké sedek énda fénéngintoowo tom i Juane. 32Endob buluk béréhé tom, ‘Tidéw dob étéwe’, mékérit i de étéw betom.” Non mégilak ro bé de étéw non féngintoowoy de étéw i Juane sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne. 33Mélaw séménumbul ro dob Jesuse maro, “Enda gétiga key de.”

Mélaw bénréh Jesuse mano, “Enda so béréhé ku de begom ké ati ménirayane Begén kuwagib rémigo bé de ni rigoné ku.”