Search form

Markos 11:1

I kéahur Jesuse dob Jerusalem

1Amun i Jesuse brab de kuyugén gédét ron dob ingéde Jerusalem, énggégumah ro dob sébaane tuduk féndawét Olibo, gédét dob de ingéd féndawét Betfage brab Betania. Atin sénugu Jesusey ruwowe gétéw bé de kuyugén inok métah ro magéw.