Search form

Markos 11:11

11Atin méntaus i ro Jesuse mangéy Jerusalem. Amun énggumah ro diyo, ménangéy i Jesuse dob lawi i Tuluse. Atin amun énggilidén ténéngténgén i kéluhanay de languntaman diyo, ménsut atin ménséfule mangéy Betania beroy de folo bra ruwo gétéw kuyugén, non témégénén.