Search form

Markos 11:13

13Atin énggékulaya no tidéw mérayu i kayéwe féndawét igos méramfung i dau nuwe. Mélaw nangéyén lénangu kinok wén i onokén. Endob amun énggumah, énda i ségiyo énggito no saliyu bé de dau no, non békén séna gaiy no do kayéw igos mégonok.