Search form

Markos 11:14

14Atin ménbéréh dob ni kayéw mano, “Tidéw béleewe ni, éndaén i géama bé onok me féruman.” Atin énggélingooy de kuyugén.