Search form

Markos 11:15

Dénédél Jesusey de démagang dob lawi i Tuluse

15Amun énggumah i ro Jesuse dob Jerusalem, méntaus so dob lawi i Tuluse. Amun ménahur, dénédélén i de étéw démagang brab do méléy-méléy diyo. Atin bénluweén i de ahayay de lémuluk kurta brab ténuwarén i de saray de émfébéléy do fégétulak do marafati.