Search form

Markos 11:30

30Béréh gom Begén, ati séménugue bé Juane inok mautis, Tulus loo ké étéw saén?”