Search form

Markos 11:4

4Mélaw ménagéw ro brab énggito roy natiwe ni kuda dob no ingéd, diyo dob aguwone nikét dob béngaway sébaane lawi. Amun nukoh ron,