Search form

Markos 11:9

9Atin i de méntah do étéw brab de ménfuray, ménkes ro maro, “Dayéwé tom i Tuluse! Féfiyonéy Tuluse damén i ni étéw gégumah tidéw dob Kadnane.