Search form

Markos 12

I binuwayae fantag bé de tete témalima

1Tidéw béno, téménoro man i Jesuse binuwaya. Ménbéréh mano, “Wén i ségétéwe étéw wén i safadén nohoko no do ubas. Atin bénunsudo no kayéw fénggélangkatén de lémiwét, brab kéménalut fédéngon bé fégékérése bé wayég i de onokén. Brab réménigo tambala. Tidéw béno, féntalimaén bé de ségiyo étéw, brab ménagéw mangéy dob mérayue ingéd. 2Amun énggégumah i gaiy kékétéwe de, séménugu ségétéw sugu-sugué no inok gédoté noy kaane de baad bé de onokén. 3Endob i de témalima bé ni safad génamak ro brab lénubag roy ni sugu-suguén. Brab fénule ro énda i suwaréw nuwitén. 4Tidéw béno, i gefee bé safade sénugu non man i géruwowe sugu-sugué no. Endob i de témalima bé safad ne, fénali roy uléw ne brab fénémala ro. 5Tidéw béno, i gefee sénugu non man i gétéléwe sugu-sugué no. Endob i de témalima bé safad ne, fénléhu ro. Loo so bé noy kérigo ruwe bé de médoo do sugu-suguéy gefee bé safade ni. Wén i do lénubag ro de, wén soy dob fénléhu ro de. 6Tidéw béno, i gefee bé ni safad, wén nay ségétéwe sénuguén, sani kénimuo nuwe ngaén lagéy. Mélaw sénuguén mangéy dob berowe non fénggitungén mano, ‘Fégadata roy nga guwe.’ 7Endob amun énggitoy de témalima bé safad ne, ménsébéréh-béréh ro maro, ‘Been i niy nga i gefee bé ni safad. Féléhu tom inok gékatom i ni safad.’ 8Mélaw génamak ro atin fénléhu ro, brab nibér ro dob liyuy safade ni.”

9Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Ati rigonéy gefee bé safade ni dob de ni téménalima bé safad ne? Angéyé no féléhuén bero. Brab irayén man dob ségiyowe témalima. 10Aw énggébasana kom i ni Ménsulat Kébéréh i Tuluse mano, ‘I batéwe nikaay de réménigo bé lawie, been i ménwaléye toow na fo balilaga fiyo batéw. 11I ni rénigoy Kadnane ula-ula, atin mégaif tom de.’ ”

12Atin i de odoroy de Judio, ténulama ro kénéfo i Jesuse non énggébéla dob berowey ni binuwaya. Endob énda fakayén non mégilak ro bé de médoo do étéw. Mélaw ténagak roy Jesuse brab ménagéw ro.

Fantag bé buwise

13Tidéw béno, i de odoroy de Judio sénugu roy de Fariseo brab de kuyug Herod mangéy dob Jesuse inok téngkadé ro émbéréh bé békéne katabuwan. 14Mélaw ménangéy ro dob Jesuse ménginsa maro, “Maistéro, gétiga key toow i kétoro me. Brab métintu go, énda i isu ramigo mo bé de étéw. Endob toroé moy toowe fantag bé kétayay Tuluse toow. Mélaw béréhém begey, aw fatut ba mayad gey buwis dob Sesare sani datue dob Roma taloo no énda?”

15Endob énggétiga Jesusey akar ruwe, mélaw bénréhén bero mano, “Sedek férudio kom Begén? Uwitonu sélafin félatah, brab féténgténg gom Begén.”

16Amun niraya ro de, ménénginsa i Jesuse mano, “Ati gefee dawét brab falas gito gom dob nan?”

Séménumbul ro maro, “Ka Sesar.”

17Tidéw béno, bénréh Jesuse mano, “Iray gom dob Sesarey ka Sesare. Atin iray gom dob Tulusey kay Tuluse.” Atin toow ro fo ménggaif bé kébéréh Jesuse ni.

Fantag bé kétébulee

18Atin wén i de Saduseo ménangéy ro dob Jesuse. I de Saduseo do étéw énda méngintoow ro bé kéfétébule i Tuluse bé de étéw moso. 19Atin ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Maistéro, sénulat Moisese betom i kukumane bé buluk i ofo i étéwe ménléhu, brab énggéféledo noy bawag ne, énda i nga ro, fatut bawagéy tuwaréy ne inok wén i séfu i ni étéw bé tuwaréy ne. 20Ufama, wén i fitéw gétéw sétuwaréy falan lagéy. Brab i ofoe de ménawag. Tidéw béno, ménléhu énda i nga ro. 21Tidéw béno, i géruwowe de bénawagén soy bawage fénled i ofo ne. Atin ménléhu so énda soy nga ro. Ségiléw soy ménrigowe dob gétéléwo ruwe. 22Atin ségiléw so dob kéluhana ruwe. I fitéwo no gétéw énggébawaga roy ni libun éndob ménléhu ro kéluhanan énda i nga ro. Tidéw béno, ménléhu soy ni libun. 23Mélaw bé gaiy kétébule i kéluhanay de étéw moso, ati isuwe bawag i ni libun bé ni fitéw gétéw sétiman idéng? Non énggébawaga no bero kéluhanan bé méuyag ro de séna?”

24Séménumbul i Jesuse mano, “Toow fo békén katabuwan i kéfégitung goma nan, non énda gétiga kom i de Ménsulat Kébéréh i Tuluse taloo noy barakat ne. 25Non amuk tébule i de étéw, éndaén sébawag ro. Non ségiléw ro bé de télaki diyo dob lawayo. 26Atin i fantage bé kétébulee, aw énda énggébasana kom de dob librowe sénulat Moisese fantag bé mérinoe kayéw? Non diyo ménsulat i bénréh i Tuluse dob Moisese mano, ‘Begén i Tuluse féngadafé Abrahame, Isake, brab Jakobe.’ 27I atag i ni, i Tuluse féngadaféy de méuyag étéw, békén do ménléhu. Mélaw tintu békén katabuwan i kéfégitung gome.”

I toowe na fo gérotor sugu

28Diyo soy ségétéwe témoro bé kitabe brab énggélingoo noy de ni do étéw séédél bé Jesuse. Atin amun énggétiga noy toow fo fiyoy késumbulo Jesuse bé de Saduseo, ménfégédét dob Jesuse brab ménénginsa mano, “Ati isuwe bé de sugu dob kitabe toow na fo mélaga?”

29Atin séménumbul i Jesuse mano, “Ay niy toowe na fo mélaga sugu: ‘Fégélingo gom do Judio, i Kadna kome Tulus sébaan saén. 30Féimu go bé Kadnane Tulusém bé kéluhanay fédéw me, brab bé kéluhanay kamatu me, brab bé kéluhanay itunga muwe, brab bé kéluhanay bagér me.’ 31Atin ay niy géruwowe sugu: ‘Féimu go bé de dumo mo ringon so bé kéimu me bé kaame lowoh.’ Enda i ségiyo sugu gérotor na bé de ni.”

32Atin ménbéréh i témoroe bé kitabe dob Jesuse mano, “Fiyoy kébéréh ma nan, Maistéro. Toow i no bénréhém sébaan saén i Tuluse brab énda i ségiyo saliyu bé Beene. 33Atin fatut féimu tom bé Tuluse bé kéluhanay fédéw tome, brab bé kéluhanay itunga tome, brab bé kéluhanay bagér tome, brab fatut féimu tom bé de dumo tom ringon so bé kéimu tome bé de katome lowoh. Toow na mélaga i de ni ruwo sugu bé kéluhanay ténuwége ténulak do ayam brab do nirayén dob Tuluse.”

34Atin énggétiga Jesusey fiyoy késumbul i ni lagéy. Mélaw ménbéréh dob ni lagéy mano, “Magad saén i kéféguléwoy Tuluse beem.” Atin tidéw béno, énda nay ségétéw ménbaraw ménénginsa dob Beene.

35Amun téménoro i Jesuse dob lawi i Tuluse, ménénginsa mano, “Ati kéfanu-fanu nuwe ké béréh i de témoro bé kitabey Kristowe séfu Dabid saén? 36Non fénbéréh i Rémogor i Tuluse bé Dabide mano, ‘I Kadnane ménbéréh dob Kadna kuwe, sar go dob kuwono kuwe, taman témabanu bé de sébanil Beem.’ ” 37Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Amuk féndawét Dabidey Kristowe ‘Kadnan’, ati kéfanu-fanu Kristowe séfu Dabide saén?”

Atin i dakéle ménlimud do étéw ménoror ro mégélingo bé kétoro Jesuse. 38Atin ténoroén bero mano, “Ingat gom bé de témoro bé kitabe non méuyot ro sugud-sugud bé de toow fo fiyo kégal ro, brab méuyot ro fégadatan ségifaén dob de fadiyan. 39Brab méuyot ro mésar dob de fiyo saran dob de lawi féngadafan brab dob de kanduli. 40Endob lafisé roy de libun baléw inok afasé roy de lawi ro. Tidéw béno, démasal ro bé de métaah kédasal dob téngaangay de étéw non marok médirung i de ni tete rigoné ro. Endob i ni do étéw toow na fo gétimal ké mékukum ro moso.”

41Wén i no sébaan fuweh, amun diyo i Jesuse dob lawi i Tuluse, ménsar gédét dob ahurone kurta. Atin ténéngténgén i de étéw lémawu bé kurta ruwe. Médooy de kawasa do étéw léménawu ro médoo kurta. 42Tidéw béno, énggito no soy ségétéwe libun baléw méskinan. Enggumah i ni baléw brab méniray saén ruwo lafin furo kurta tintu énda balilagaén. 43Atin i Jesuse ténawagén i de kuyugén mangéy dob Beene, brab mano bero, “Béréhé ku begom i toowe, i ni méskinan libun baléw maak mas na médooy niray ne bé kéluhanay de dumo étéw kawasa. 44Non i de ni étéw do kawasa, méniray ro saén kloh tidéw dob de médoo kurta ro. Endob i ni baléw éntéyén i kéluhanay kurta ne fégéfaguyagén.”