Search form

Markos 12:21

21Tidéw béno, i géruwowe de bénawagén soy bawage fénled i ofo ne. Atin ménléhu so énda soy nga ro. Ségiléw soy ménrigowe dob gétéléwo ruwe.