Search form

Markos 12:33

33Atin fatut féimu tom bé Tuluse bé kéluhanay fédéw tome, brab bé kéluhanay itunga tome, brab bé kéluhanay bagér tome, brab fatut féimu tom bé de dumo tom ringon so bé kéimu tome bé de katome lowoh. Toow na mélaga i de ni ruwo sugu bé kéluhanay ténuwége ténulak do ayam brab do nirayén dob Tuluse.”