Search form

Markos 12:34

34Atin énggétiga Jesusey fiyoy késumbul i ni lagéy. Mélaw ménbéréh dob ni lagéy mano, “Magad saén i kéféguléwoy Tuluse beem.” Atin tidéw béno, énda nay ségétéw ménbaraw ménénginsa dob Beene.