Search form

Markos 12:36

36Non fénbéréh i Rémogor i Tuluse bé Dabide mano, ‘I Kadnane ménbéréh dob Kadna kuwe, sar go dob kuwono kuwe, taman témabanu bé de sébanil Beem.’ ”