Search form

Markos 12:41

41Wén i no sébaan fuweh, amun diyo i Jesuse dob lawi i Tuluse, ménsar gédét dob ahurone kurta. Atin ténéngténgén i de étéw lémawu bé kurta ruwe. Médooy de kawasa do étéw léménawu ro médoo kurta.