Search form

Markos 12:42

42Tidéw béno, énggito no soy ségétéwe libun baléw méskinan. Enggumah i ni baléw brab méniray saén ruwo lafin furo kurta tintu énda balilagaén.