Search form

Markos 12:43

43Atin i Jesuse ténawagén i de kuyugén mangéy dob Beene, brab mano bero, “Béréhé ku begom i toowe, i ni méskinan libun baléw maak mas na médooy niray ne bé kéluhanay de dumo étéw kawasa.