Search form

Markos 13:19

19Non bé no do gai, toow na fo gétimal i kérasay i de étéw, sani kérasaye énda sénay énggéagéw de tidéw féganay bé kélimbag i Tuluse bé duniyae taman so béleewe ni. Atin énda na moso i géréféng de.