Search form

Markos 13:24

24“Bé do no gai moso, amuk gilid i dakéle ni késélibug, waléy délémon i térésange brab éndaén réméndaw i térésang kélungonone.