Search form

Markos 13:32

32“Endob i gaiwe mérigoy de ni, énda i gétigan de, fiyon foy de télaki dob lawayo, fiyon i Begéne, sani Nga i Tuluse. I Abaye Tulus saén i gétigane de.