Search form

Markos 13:8

8I de ségiyo ingéd sétiboh ro bé de ségiyo ingéd. Brab i de ségiyo sakuf fangangaturan sétiboh ro bé de ségiyo. Atin wén mosoy do luba dob de médoo do gonon, brab lénggob. I de ni mérigo ségiléw bé ségétéwe obor libun kéararan non been sénay niy féganayay rasay ne.