Search form

Markos 13:9

9“Endob ingat gom, non kéfoén gom moso brab uwitén gom dob adafay de kémukum. Atin mébadas gom moso dob de lawi féngadafan kay de Judio. Brab uwitén gom dob adafay de datu brab do méguléw inok kukumén gom sabaf begom i do kuyug gu. Endob been i niy gaiy kéuret gome bé Fiyowe Uret dob berowe.