Search form

Markos 14

1Bé béno gai, ruwo séden gétérésangan i méifuse tidéw béno gégumah i kékanduli i de Judio féndawét “Témara”. Bé no kanduli, amaé roy fane énda i fénggéfééruk de. Atin i de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabe sélédé roy ati kékéfo ruwe bé Jesuse brab féléhué ro. Endob méuyot ro de rémigo ké énda gétigay de ségiyo de étéw. 2Ménsébéréh ro maro, “Enda fakayén ké rigoné tom ké kanduli tom, kinok mésélibug i de étéw.”

3Wén i no sébaan fuweh, diyo i Jesuse dob Betania dob lawi i ségétéwe lagéy féndawét Simon. I ni lagéy ménadi-adi bé déruune fémute. Amun mama ro, énggumah i ségétéwe libun nuwitén i fiyowe katiya ménféno bé mamute nor toow fo balilaga féndawét nardo. Atin ménfégédét dob Jesuse brab rénébeén i reer i katiyae ni atin lénukaén i nore ni dob uléw Jesuse. 4Atin i de dumo bé de étéw diyo, amun énggito roy ni, ménkérit ro brab ménsébéréh ro maro, “Sedek séninggula saén i nan fégéféamut? 5Non amuk fénbéléy damén i nan nor, wén i médoo kurta gédotén de brab iray damén dob de méskinan.” Atin nugar roy ni libun.

6Endob ménbéréh i Jesuse mano, “Fédaya gom i ni libun. Sedek dowoyé kom? Toow fo fiyoy ni rénigo no dob Begéne. 7Démoyun gom gésébegom i de méskinan, atin fakay gom témabang bero dob gaiwe kétaya kom. Endob i Begéne, éndaén mérugayu bati dini dob begome. 8I ni libun, rénigo noy gagané nuwe. Lénulawa no fégéféamut i lowoh guwe inok métafayan i kélébénge Begén. 9Béréhé ku begom i toowe, fiyon udenén gonon dob duniyae uretén i Fiyowe Uret, i rénigo nuwe dob Begéne méuret so funa no métédém.”

I rénigo Judase

10Tidéw béno, i Judas Iskariote, sani ségétéwe bé de folo bra ruwo kuyug Jesuse, ménangéy dob de odoroy de fadi inok sébéréh bero bé ati kéfékéfoe bé Jesuse dob berowe. 11Atin toow ro de fo ménoror, brab fénasada ro iraya ro kurta i Judase. Mélaw sénlédén i fiyowe gai kékéfo de.

12Dob sunguwe gai bé kandulie féndawét “Témara” taloo no “Kéama bé Fane Enda i Fénggéfééruk de”, bé béno gai fatut ro sémumbali nati bili-bili fégékanduli ro. Mélaw i de kuyugén ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Hon i gonone kétaya mo tafayé key i amaé muwe bé ni kanduli ‘Témara’?”

13Tidéw béno, sénugu Jesusey ruwowe bé de kuyugén mano, “Agéw gom mangéy Jerusalem. Diyo wén i ségétéwe lagéy ménuwit ségébinangga wayég gébalaka no begom. Furay gom de. 14Atin amuk mahur dob lawie, ahur gom so. Brab béréh gom dob gefee bé lawie makom, ‘Méuyot i Maistérowe de ké gétiga no hon i sibéye de gono no mama beroy de kuyugén bé ni kékanduli.’ 15Atin i gefee bé lawie toroé no begom i dakéle sibéy wén i do ténafay do kasangkafan dob rotor i lawie. Diyo tafay gom i kéluhanay amaé tome.”

16Tidéw béno, ménagéw i de ruwo ni gétéw do kuyugén brab ménahur ro dob Jerusalem. Atin énggito roy kéluhanane loo bé kébéréh Jesuse de bero. Tidéw béno, ténafay roy de amaé ro kay kandulie “Témara”.

17Atin amun sémingkufén, énggumah diyo i Jesuse beroy de folo bra ruwo gétéw kuyugén. 18Amun ménsar ro mama dob doror i ahayane, ménbéréh i Jesuse mano, “Béréhé ku begom i toowe, wén sékoy ségétéw begom émfékéfo Begén, sani ségétéwe séréngan Begén mama.”

19Tidéw béno, ménwaléy tete i fédéw i de kuyugén. Atin ménsétundug-tundug i séngae ségétéw bero ménénginsa dob Jesuse mano, “Békén begén, hay?”

20Atin sénumbulo Jesuse bero mano, “I beene ségétéw begom do folo bra ruwo gétéw kuyug gu, sani ségétéwe begom séréngan Begén mérém bé fa nuwe dob biléwe. 21I Begéne, sani Nga i Kéilawane, méléhuu loo bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse fantag bé Begéne. Endob toow fo mékégédaw-gédaw i étéwe ni émfékéfo Begén. I nan étéw, mas na fiyo dob beene ké énda damén ménumahén, non mékukum fo toow.”

I kéama i Kadnane

22Atin bé lala ruwe mama, éndot Jesusey fane, brab ménfésalamat dob Tuluse, brab sénkébeng-kébengén, brab sénaarén dob de kuyugén. Atin ménbéréh mano, “Ay niy fane. Been i lowoh guwe. Ama gom.”

23Tidéw béno, éndotén i tabue, brab ménfésalamat dob Tuluse, brab nirayén bero. Atin kéluhana ro méniném de. 24Atin ménbéréh i Jesuse mano, “I ni arak, been i dara guwe réménanas sabaf bé médoowe étéw. Been i niy tanda i fasad i Tuluse bé de étéwén. 25Béréhé ku begom i toowe, éndaén minému arak taman géinému mantu arak dob gaiwe féguléwoy Tulusey de étéwén.”

26Tidéw béno, kéménanta ro sébaan kanta démayéw bé Tuluse. Tidéw béno, ménagéw ro mangéy dob tuduke Olibo.

Nuret Jesusey fantage bé Pedrowe

27Atin bang Jesuse dob de kuyugén, “I kéluhana kome méraréy séko tagaké kom Begén. Non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Féléhué kuy témalimae bé de bili-bili, atin mélaw mésébéragar i de bili-bili.’ ” 28Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Endob amuk tébuleu, métahu magéw begom mangéy dob Galilea.”

29Atin bang Pedrowe, “Enda fo tagaké ku Beem, fiyon fo ké i kéluhanay de ségiyo kuyugém méraréy ro tagaké ro Beem.”

30Endob ménbéréh i Jesuse dob Pedrowe mano, “Béréhé ku beem i toowe, bé ni kélungonon, bé énda séna ukoro i férufete ruwo gule, dirungé mo Begén téléw gule bé énda gélolo mo Begén.”

31Atin ménbéréh man i Pedrowe toow na fo méégét mano, “Fiyon fo ké géodoru Beem méléhu, énda dirungé ku Beem.” Atin i kéluhanay de dumo no do kuyug ménbéréh loo bé nan dob Jesuse.

32Tidéw béno, ménagéw i ro Jesuse dob gonone féndawét Getsemani. Amun énggumah ro, ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Sar gom dob ni bé lala guwe démasal.” 33Tidéw béno, nuwit Jesusey ro Pedrowe, Santiagowe, brab Juane, atin méntaus ro magéw kloh. Atin ménwaléy toow fo tete i fédéw Jesuse brab ménbuku. 34Atin ménbéréh dob de ni téléw kuyugén mano, “I fédéw guwe toow fo ménbuku taman toow fo démawét. Bati gom dini, brab tulik gom.”

35Tidéw béno, ménférayu dob berowe gumaha témabar. Atin méntéléngkéb dob fantade brab déménasal mongot bé amuk fakay saén, énda damén mérigoy ni kérasay dob Beene. 36Déménasal mano, “Abay, fakay gérigono moy kéluhanane. Mélaw kago fédayaén Begén mérasay séko. Endob i kaame kétayan i mérigowe damén, békén i kagéne kétayan.”

37Tidéw béno, ménséfule mangéy dob de téléw ni gétéw kuyugén, atin énggito no bero énggéfidong. Atin ménbéréh dob Simon Pedrowe mano, “Simon, géfidong go? Aw énda wayo gétulik go fiyon ségéuras saén?” 38Atin ménbéréh dob berowe téléw gétéw mano, “Tulik gom, brab dasal gom inok énda métukawan gom. Méuyot gom rémigo bé kétaya kuwe, éndob mélubay i de lowoh gom, brab magad géfélis bé de sugu gu.”

39Tidéw béno, ménagéw man i Jesuse, brab déménasal so loo bé énggétahe de. 40Tidéw béno, ménséfule man, brab énggito no bero énggéfidong man, non toow ro fo manat. Atin énda gétiga roy ati fiyowe kébéréh ro dob Jesuse.

41Atin ménagéw man i Jesuse atin énda mérugayén tidéw béno, ménséfule dob gétéléw ne gule, brab ménbéréh dob berowe mano, “Aw tafay gom séna fidong brab témérén? Na, énggumahén i urase. Téngténg gom, i Nga i Kéilawane, sani Begéne fékéfo dob de ménsala étéw. 42Na tek gom, magéw tomén. Téngténg gom, ay nan nén gégumah i émfékéfoe Begén.”

I kékéfoe bé Jesuse

43Amun émbéréh sénay Jesuse, énggégumah i Judase, sani ségétéwe bé de folo bra ruwo gétéw kuyugén. Atin ménodor i de médoo do étéw sénugu i de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabe brab de odoroy de Judio. Ménuwit ro do sundang brab do bastun. 44Atin i ménfékéfoe de, sani Judase, bé gétahe niraya noy de étéw fégétigana ro de non bénréhén bero mano, “I étéwe aréké ku, been i no. Kéfo gom brab toow gom fo bantayan bé lala gome de muwit.”

45Mélaw amun énggégumah i Judase, ménfégédét dob Jesuse brab ménbéréh mano, “Maistéro.” Atin narékén. 46Mélaw i de étéw kénéfo roy Jesuse. 47Endob i ségétéwe bé de kuyug Jesus diyo, rénau noy sundang ne brab ténibohén i riféy gérotore fadi brab ménsilaf i ségébalae bé kélingo ne. 48Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob de kéméfo de mano, “Sedek ménuwit gom do sundang brab do bastun, maak ségétéwu tulisan kéfoé kom? 49Sénga fuweh diyou dob lawi i Tuluse témoro. Diyo gom so, éndob énda kénéfo gom Begén. Endob mérigoy ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse.”

50Tidéw béno, i kéluhanay de kuyugén ténagak roy Jesuse brab ménraréy ro.

51Wén i ségétéwe kénogo lagéy ménfuray bé Jesuse. I ni kénogo lagéy énda i kégalén, ménggélimot saén mut. Atin ténlama ro so kénéfo. 52Endob ménraréy ménfélawas non énggétagaka noy mut ne bé kéfagayas ne.

I kékukume bé Jesuse

53Tidéw béno, nuwit roy Jesuse dob lawi i gérotore fadi. Diyo ménlimud i kéluhanay de odoroy de fadi brab de odoroy de Judio brab de témoro bé kitabe. 54Atin ménfuray i Pedrowe éndob ménférayu kloh. Brab ménahur dob fésayaway lawi i gérotore ni fadi. Diyo ménsar beroy de guwardiya géliwét dob aféye télagang ro.

55Atin i de odoroy de fadi brab kéluhanay de kéfédéwan, salkélé roy gétimale kétébo ro bé Jesuse inok wén i funa ro de méméléhu, éndob énda gérigono ro de. 56Médooy de tugién do étéw téménébo bé Jesuse bé békéne toow, éndob i de kébéréh ro énda géséodorén.

57Tidéw béno, wén i do téménindég émbéréh bé ni tugién kétébo maro, 58“Enggélingoo key i kébéréh ne mano, ‘Binasané kuy lawi i Tuluse ni rénigoy de kéilawan, brab amuk méifus i téléwe gétérésangan, rémigowu man ségiyo lawi i Tuluse békén rénigoy kéilawane.’ ” 59Gido loo, énda géséfagayun i kébéréh i de ni étéw tugién.

60Tidéw béno, i gérotore fadi téménindég dob téngaangay de ménlimud do odoron brab ménénginsa dob Jesuse mano, “Ati késumbul me bé ni kétébo ro Beem?”

61Endob énda séménumbul i Jesuse, ménantés saén. Atin ménénginsa man i gérotore fadi mano, “Aw Beemey Kristowe, Nga i ménbantuge Tulus?”

62Atin séménumbul i Jesuse mano, “Hoo, Begén. Atin gito gom moso Begén, sani Nga i Kéilawane, mésar fingé dob kuwonoy barakatane Tulus. Atin gito gom Begén dob de rawén séfuleu tidéw dob lawayo.”

63Tidéw béno, i gérotore ni fadi kénusién i kégal ne émféténgténg bé kékérit ne bé kébéréh Jesuse ni. Atin ménbéréh mano, “Endaén kailanga tom i téméboe de dob betome. 64Non énggélingoo tomén i mékémurkae kébéréhén. Ati karang gome de fatut rigoné tom?”

Atin kéluhana ro kénukum ro bé fatut féléhuén.

65Tidéw béno, i de dumo bero dénuraa roy Jesuse. Atin ténléb roy de moto no bé munsalawe brab ténafés ro brab fén-antuk ro de ké ati téménafése de. Atin i de guwardiya, génamak ro brab lénubag ro.

Dénirung Pedrowey Jesuse

66Atin amun diyo sénay Pedrowe dob fésayaway lawie ni, téménara i ségétéwe kénogon sugu-suguéy gérotore fadi. 67Amun énggito noy Pedrowe télagang, fénandangén brab ménbéréh mano, “Beem soy dumo Jesuse tidéw Nasaret.”

68Endob dénirung Pedrowe mano, “Enda gétiga ku de brab énda gésobuto kuy nan béréhé mo.” Amun bénréhén i ni, ménagéw mangéy dob béngawane. Atin sonom béno, ménukoro i férufete.

69Atin i kénogone ni sugu-suguén, amun énggito no man i Pedrowe diyo dob béngawane, bénréhén man dob de étéw diyo mano, “Beeney lagéye dumo Jesuse.” 70Endob dénirung Pedrowe man.

Enda mérugayén tidéw béno, i de étéw diyo ténébo roy Pedrowe man maro, “Tintu go dumo no, non ségétéw go so tidéw Galilea.”

71Tidéw béno, toow fo séménafa i Pedrowe mano, “Kukuméy Tuluse damén begén ké tugiénu. Toow fo énda gétiga kuy nan étéw béréhé kom.”

72Sonom béno, ménukoro i férufete bé géruwo nuwe gule. Bé béno so, énggétédémo Pedrowey bénréh Jesuse dob beene mano, “Enda séna ukoro i manoke bé géruwo nuwe gule, dirungé mo Begén téléw gule bé énda gélolo mo Begén.” Mélaw toow fo kéménrew i Pedrowe.