Search form

Markos 14:12

12Dob sunguwe gai bé kandulie féndawét “Témara” taloo no “Kéama bé Fane Enda i Fénggéfééruk de”, bé béno gai fatut ro sémumbali nati bili-bili fégékanduli ro. Mélaw i de kuyugén ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Hon i gonone kétaya mo tafayé key i amaé muwe bé ni kanduli ‘Témara’?”