Search form

Markos 14:15

15Atin i gefee bé lawie toroé no begom i dakéle sibéy wén i do ténafay do kasangkafan dob rotor i lawie. Diyo tafay gom i kéluhanay amaé tome.”