Search form

Markos 14:16

16Tidéw béno, ménagéw i de ruwo ni gétéw do kuyugén brab ménahur ro dob Jerusalem. Atin énggito roy kéluhanane loo bé kébéréh Jesuse de bero. Tidéw béno, ténafay roy de amaé ro kay kandulie “Témara”.