Search form

Markos 14:17

17Atin amun sémingkufén, énggumah diyo i Jesuse beroy de folo bra ruwo gétéw kuyugén.