Search form

Markos 14:18

18Amun ménsar ro mama dob doror i ahayane, ménbéréh i Jesuse mano, “Béréhé ku begom i toowe, wén sékoy ségétéw begom émfékéfo Begén, sani ségétéwe séréngan Begén mama.”