Search form

Markos 14:19

19Tidéw béno, ménwaléy tete i fédéw i de kuyugén. Atin ménsétundug-tundug i séngae ségétéw bero ménénginsa dob Jesuse mano, “Békén begén, hay?”