Search form

Markos 14:22

I kéama i Kadnane

22Atin bé lala ruwe mama, éndot Jesusey fane, brab ménfésalamat dob Tuluse, brab sénkébeng-kébengén, brab sénaarén dob de kuyugén. Atin ménbéréh mano, “Ay niy fane. Been i lowoh guwe. Ama gom.”