Search form

Markos 14:24

24Atin ménbéréh i Jesuse mano, “I ni arak, been i dara guwe réménanas sabaf bé médoowe étéw. Been i niy tanda i fasad i Tuluse bé de étéwén.