Search form

Markos 14:27

Nuret Jesusey fantage bé Pedrowe

27Atin bang Jesuse dob de kuyugén, “I kéluhana kome méraréy séko tagaké kom Begén. Non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Féléhué kuy témalimae bé de bili-bili, atin mélaw mésébéragar i de bili-bili.’ ”