Search form

Markos 14:3

3Wén i no sébaan fuweh, diyo i Jesuse dob Betania dob lawi i ségétéwe lagéy féndawét Simon. I ni lagéy ménadi-adi bé déruune fémute. Amun mama ro, énggumah i ségétéwe libun nuwitén i fiyowe katiya ménféno bé mamute nor toow fo balilaga féndawét nardo. Atin ménfégédét dob Jesuse brab rénébeén i reer i katiyae ni atin lénukaén i nore ni dob uléw Jesuse.