Search form

Markos 14:31

31Atin ménbéréh man i Pedrowe toow na fo méégét mano, “Fiyon fo ké géodoru Beem méléhu, énda dirungé ku Beem.” Atin i kéluhanay de dumo no do kuyug ménbéréh loo bé nan dob Jesuse.