Search form

Markos 14:32

32Tidéw béno, ménagéw i ro Jesuse dob gonone féndawét Getsemani. Amun énggumah ro, ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Sar gom dob ni bé lala guwe démasal.”